Inue ses?

B’at bisòngiu de a tie puru

Cuntata·nos

Si tenes gana de agiudare custu progetu o de partitzipare cun is bideas tuas nos podes cuntatare cun su mòdulu chi agatas in custa pàgina.

Cumpartzi

In custu situ agatas totu su materiale de Torra pro is retzas sotziales. Isgàrriga e cumpartzi.

CRACA INOGHE

Sustene

Pro mantènnere s'atzione de Torra b'at bisonzu de dinare. Si boles nos podes agiudare imoe puru.

PAYPAL

Ita podes faghere cun Torra?

Impare amus a fraigare sa Sardigna lìbera e giusta