Inue ses?

B’at bisòngiu de a tie puru

Cuntata·nos

Si tenes gana de agiudare custu progetu o de partitzipare cun is bideas tuas nos podes cuntatare cun su mòdulu chi agatas in custa pàgina.

Cumpartzi

In is retzas sotziales agatas is pàginas de Torra. Cumpartzi is post e is màtzines in Facebook, Twitter e Instagram.

Sustene

Pro mantènnere s'atzione de Torra b'at bisonzu de dinare. Si boles nos podes agiudare imoe puru.

PAYPAL

Ita podes faghere cun Torra?

Impare amus a fraigare sa Sardigna lìbera e giusta